Hudson Ledgestone ­® - Residential Addition

Residential addition.

Veneer Stone Products used for this project:

Hudson Ledgestone™INFO_Project_Showcase=

Hudson Ledgestone™

  • Height: 1" - 5"
  • Length: 4" - 14"
  • Depth: 3/4" to 1-1/4"
  • Colors: Buff , Gray - Grey , Silver
  • Flats: 5 s/f Bag, 10 s/f Box, 90/150/180 s/f Crate
  • Corners: 5 l/f Bag, 10 l/f Box, 90/100 l/f crate
Printable Spec Sheet (PDF)
View ALL Projects Using This Stone